دوماه نامه

دوماهنامه اطلاعات راهبردی

ترجمه کتاب:Human Resources or Human Capital?

منابع انسانی یا سرمایه انسانی؟
مدیریت کارکنان به عنوان دارایی

نوع نشریه: 

         

نوع نشریه: 

          

نوع نشریه: 

           

نوع نشریه: 

              

نوع نشریه: 

         

نوع نشریه: 

       

نوع نشریه: 

          

نوع نشریه: 

صفحه‌ها