مدیریت جهادی 2

مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، اعلام فرمودند و تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز مستلزم بکارگیری مدیریت جهادی دانستند. ایشان قبلا نیز ضرورت بکارگیری مدیریت جهادی در کشور برای پیشبرد امور را مورد تاکید قرار داده بودند.

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی به منظور تبیین این نظریه، کرسی نظریه پردازی را پیش بینی و جهت آشنایی فرماندهان و مدیران ن.م و گفتمان سازی و فرهنگ سازی در این خصوص، اقدام به برگزاری جلسات هم­اندیشی با دعوت از صاحب نظران این حوزه نموده است. دومین جلسه از این سلسله جلسات در اردیبهشت­ماه سال ۱۳۹۳، با حضور جناب آقای دکتر حسین عصاریان نژاد، معاون محترم تولید علم و پژوهش دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار گردید.

براساس نظر دکتر عصاریان نژاد، شش گذار را می­توان برای مدیریت جهادی در نظر گرفت که چنانچه این گذارها به درستی طی شوند، مدیریت جهادی در کشور قابل پیاده­سازی خواهد بود. گذار های یاد شده عبارتند از:

۱-گذار از متن به محتوی

۲-گذارش از ارزش دینی به هنجار ارزشی

۳-گذار تبدیل ایده به سبک

۴-گذار از تجربه به علم

۵-گذار انتقال از پوسته به هسته

۶-گذار تبدیل مفهوم به کارکرد

ایشان ضمن بیان این شش گذار به­عنوان پایه و بنیان حرکت به­سوی مدیریت جهادی، افزودند، براساس همین گذارها، امکان اخذ مدیریت جهادی از مبانی غرب و یا سایرین وجود نداشته و می­بایست که این امر از دل کشور برخاسته و پیاده شود.

دسته بندی: