درباره مرکز

مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري در سال 1368 تأسيس گرديد. در اساسنامه اين مركز، معاونتي با عنوان معاونت امور دفاعي پيش‌بيني گرديده بود كه مسئوليت آن برعهده رئيس ستادكل نيروهاي مسلح بود.


با شروع به‌كار اين معاونت و به‌علت نوع طبقه‌بندي اطلاعات نظامي، همواره انتقال و دسترسي به اين‌گونه اطلاعات، سبب بروز مشكلاتي مي‌گرديد. در جهت رفع اين مشكل، جلسات متعددي با حضور رؤساي وقت ستادكل و مركز مزبور برگزار گرديد كه در نهايت به تفكيك معاونت دفاعي از مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و تبديل شدن آن به يك مركز مستقل شد.

براين اساس، فرماندهي معظم كل‌قوا در تاريخ 1370/12/24مقرر فرمودند:

1- مركز تحقيقات استراتژيك دفاعي در تابعيت فرماندهي معظم كل‌قوا و وابسته به ستادكل نيروهاي مسلح و با مسئوليت رئيس ستاد تشكيل گردد.

2- كليه مدارك و سوابق مطالعاتي معاونت امور دفاعي سابق در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، به مركز جديد منتقل شود.

3- تا تهيه مقررات اين مركز جهت سير مراحل تصويب، اين مركز از مقررات مورد عمل در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري استفاده نمايد.


پيرو مصوبه مذكور، مركز تحقيقات استراتژيك دفاعي به‌طور رسمي از تاريخ  1371/1/8 فعاليت خود را آغاز نمود. پس از بررسي‌هاي جامع، پيش‌نويس اساسنامه و تشكيلات مركز، به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيد.

بر مبناي اساسنامه مصوب، اين مركز زير نظر شوراي سياست‌گذاري فعاليت مي‌نمايد.

رئيس مركز، دبيركل، معاونين پژوهش، طرح و برنامه و فناوري و اداري و ‌مالي و شش گروه تحقيقاتي تحت عنوان‌هاي «گروه بررسي محيط پيراموني و بين‌الملل»، «گروه دكترين و راهبردها»، «گروه مديريت راهبردي و منابع انساني»، «گروه آماد و فناوري دفاعي»، «گروه امنيت» و «گروه منابع و اقتصاد دفاعي» فعاليت مي‌نمايند.