اخبار

ترجمه کتاب: Enterprise-wide Strategic Management

ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک در سطح سازمان

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:43

 

ترجمه کتاب: Handbook of Workplace Assessment

ترجمه کتاب راهنمای ارزیابی محیط کار

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:34

ترجمه کتاب: Human Resource Management and Technological Challenges

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی و چالش های فناوری

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:11

ترجمه کتاب : Managing Human Resources

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

 

برای...

شنبه, 25 شهريور, 1396 - 09:23

ترجمه کتاب : Government e-Strategic Planning and Management

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک الکترونیک دولتی

...

شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:51

ترجمه کتاب : PEOPLE RESOURCING Contemporary HRM in practice

 

 

برای نمایش ترجمه...

شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:42

ترجمه کتاب:Human Resources or Human Capital?

منابع انسانی یا سرمایه انسانی؟
مدیریت کارکنان به عنوان دارایی

...
شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:26

ترجمه کتاب:Portfolio Decision Analysis

 

تحلیل تصمیم سبد دارایی
(روش هایی بهبود یافته برای تخصیص منابع)

...
شنبه, 25 شهريور, 1396 - 08:07

اکنون استفاده از ابزار های پیشرفته ریاضیاتی در امور مالی مدرن مرسوم است. محققان و پژوهشگران به طور معمول شبیه سازی هایی می کنند و یا معادلات دیفرانسیل هایی را حل میکنند تا امنیت را ارزش گزاری کرده ، ریسک را برآورده کرده و یا استراتژی های مناسبی را مشخص کنند

...

پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 15:28

RTO تمرکز واحد ناتو برای فعالیتهای تحقیقاتی و فناوری دفاعی استتتم موموریت آن اجرا و ارتقای تحقیقات همیارانه و تبادل اطلاعات استم هدفْ حمایت از توسعه و استفاد ه مؤثر از تحقیقات و فناوری دفاع ملی و تحقق نیازهای متحدین، به منظور دستتتیابی به فرماندهی فناورانه، و ارائه پیشتتنهادهایی به تصمیم...

پنجشنبه, 23 شهريور, 1396 - 09:08

صفحه‌ها