XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اخبار | Page 3 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اخبار

رشد تولید گاز طبیعی داخلی در آمریکا که به دلیل افزایش توسعه منابع شیل و فرایندی به نام شکست هیدرولیکی یا به طور خلاصه فرکینگ ایجاد شده است، چشم انداز انرژی آمریکا را کاملا تغییر داده است.

...

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 10:08

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشور هایی که به زعم برخی دیگر از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده اند درآمده است، البته در توجیه این محدودیت ها این قبیل کشر ها معمولا تخلف از قواعد ...

...

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 09:53

مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی، میزان فرار مالیاتی و تبعات امنیتی آن در اقتصاد ایران با براي داده هاي سالانه 1360 تا 1392 انجام گرفته VAR استفاده از رهیافت تابع تقاضاي پول تانزي و الگوي است. در این مدل نسبت اسکناس و مسکوك در جریان به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیر هاي...

چهارشنبه, 29 شهريور, 1396 - 09:46

پیش آگهی واژه های مورد بررسی در جلسه 96/06/07 فرهنگستان

برای نمایش پیش...

سه شنبه, 28 شهريور, 1396 - 11:04

هزارواژه نام عمومي فرهنگ‌هايي تخصصي است كه از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي منتشر مي‌شود. ممارست طولاني در كار واژه‌گزيني كه به يافتن و ساختن ده‌هاهزار واژۀ فارسي در برابر لغات و اصطلاحات بيگانه انجاميده است، گروه واژه‌گزيني را قادر ساخته تا دفترهايي با بيش از هزار واژۀ مصوّب در بعضي از رشته‌...

سه شنبه, 28 شهريور, 1396 - 10:01

ترجمه کتاب: The Center for Creative Leadership Handbook of Coaching in Organizations

ترجمه کتاب رهبری خلاق کتابچه مربیگری در سازمان ها

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:48

ترجمه کتاب: Enterprise-wide Strategic Management

ترجمه کتاب مدیریت استراتژیک در سطح سازمان

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:43

 

ترجمه کتاب: Handbook of Workplace Assessment

ترجمه کتاب راهنمای ارزیابی محیط کار

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:34

ترجمه کتاب: Human Resource Management and Technological Challenges

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی و چالش های فناوری

...

يكشنبه, 26 شهريور, 1396 - 07:11

صفحه‌ها