پوستر همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی نظامی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

پوستر همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی نظامی

پوستر همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی نظامی

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

2 + 0 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.