XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX همایش ملی اقتصاد دفاع در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC )ثبت گردید. | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

همایش ملی اقتصاد دفاع در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC )ثبت گردید.

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

همایش ملی اقتصاد دفاع در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC )ثبت گردید.

به گزارش کمیته علمی همایش ملی اقتصاد دفاع، این همایش باموافقت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC ) درسایت پایگاه مذکورقرار گرفت و پس از برگزاری همایش نیز تمامی مقالات پذیرفته شده در این پایگاه درج خواهد گردید.

conf.isc.gov.ir/mtrd

افزودن دیدگاه جدید

12 + 2 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.