XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی

رجمه کتاب: Human Resource Management in the Public Sector

فهرست
فهرست شکلها
فهرست جداول
فهرست مشارکتکنندگان
قدردانی
1 ) اهمیت مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی، چالشهای آتی و ارتباط آن با شرایط حاضر
بخش اول- رویکردها به مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
2 ) شاخصههای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
3 ) مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی کشورهای در حال توسعه
بخش دوم- ارزیابی و رسیدگی به سلامت و رضایت کارمندان در بخش دولتی
4 ) فاکتورهای ریسکهای اجتماعی-روانی استرس و تفاوت استرس در بخشهای دولتی و خصوصی
5 ) ساخت شرایط کاری حامی و فراگیر در بخش دولتی: موردکاوی از بخش سلامت در استرالیا
6 ) تعهد کاری در بین بخش دولتی و خصوصی
7 ) احساسات کاری، رضایت و فرسودگی شغلی: چگونگی تأثیر آنها بر هم
بخش سوم- چالشهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
8 ) مدیریت و توسعه رهبری در سازمانهای خدمات دولتی
9 ) تعدیل کارکنان در شرکتهای دولتی: بررسی میزان و عوامل مرتبط
10 ) مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی در دوره رکود اقتصادی
11 ) انگیزه، رضایت شغلی و حفظ/ اخراج در بخش دولتی
12 ) اتحادیههای کارگری و تغییر سازمانی در بخش دولتی: سیاستهای جدید بخش دولتی در ارتباط با صنایع
بخش چهارم- شیوههای مدیریت منابع انسانی و عملکرد بخش دولتی
13 ) سامانههایی با عملکرد بالای کاری، مدیریت عملکرد و مشارکت کارکنان در بخش دولتی
14 ) مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانهای دولتی: دستاوردهای علمی در هلند
15 ) مورد کاوی "عملکرد در اوج" واحدهای دولتی و تلاشهای موفق تغییر

برای نمایش ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

5 + 8 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.