فراخوان براي ارایه مقاله در همایش ملی توسعه مدیریت دانش در سازمان های دفاعی و امنیتی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

فراخوان براي ارایه مقاله در همایش ملی توسعه مدیریت دانش در سازمان های دفاعی و امنیتی

فراخوان براي ارایه مقاله در همایش ملی
مرکز تحقیقات راهبردي دفاعی به این وسیله از صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت می نماید، مقالههاي علمی پژوهشيی خيود را در - » گروه مديريت راهبردي و منابع انساني «
چارچوب موضوعهاي مشروح زیر تدوین و به دبیر خانه همایش ارسال فرمایند.اهداف و محورهاي مورد نظر جهت ارایه مقاله در این همایش به شرح زیر میباشد:

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon اطلاعیه فراخوان مقاله همایش.pdf242.2 KB1396/09/19 - 8:57

افزودن دیدگاه جدید

9 + 3 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.