دکترعلیشیری: شاخت تحولات و بازیگران نوظهور بین المللی از الزامات دیپلماسی دفاع اقتصادی است.

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

دکترعلیشیری: شاخت تحولات و بازیگران نوظهور بین المللی از الزامات دیپلماسی دفاع اقتصادی است.

دکتر بهروز علیشیری رئیس میز اقتصاد مقاومتی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی" درباره  طراحی مطلوب دیپلماسی دفاع اقتصادی و تعامل با نهاد های اقتصادی بین المللی سخنرانی نمود.

 دکتر علیشیری گفت : دیپلماسی  دفاع اقتصادی اقداماتی ازجنس  قدرت نرم در برابر قدرت سخت است که  با ابزارها یی همچون روش های مشارکتی ، تعیین دستور کارها و اقناع سازی برای کسب نتایج مورد انتظار ، اراده خود را در برابر قدرت آمرانه اعمال می کند.

وی با اشاره به دو رهیافت سنتی ( دولت و سایر بازیگران ) و رهیافت جدید ( ورود بازیگران جدید غیر دولتی )

در دیپلماسی دفاع اقتصادی  گفت:  در رهیافت جدید،  دیپلماسی لزوما توسط دولت ها دنبال نمی شود و با حضورقوی سازمان های بین المللی و مقررات الزام آور آنها  قواعد بازی گسترده تر ،پیچیده تر وپر رنگ تر شده است.

دکتر علیشیری  افزود:  سازمانهای بین المللی امروز درصدد القای  اصول  اجماع واشنگتنی  به دیگر کشورها وایجاد  نوعی همگرایی و یکپارچه کردن  رفتارها هستند. 

رئیس میز اقتصاد مقاومتی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی تاکید کرد: قبل از هر کاری برای طراحی یک دیپلماسی دفاع اقتصادی باید به دو موضوع مهم  شناخت ساختار بین المللی  یعنی:  درک جریانات اصلی بین المللی و رژیم های حاکم بر آن ، قاعده بازی؛شناخت نهادها و سازمانهای بین المللی و قدرت نفوذ و تاثیر گذاری آنها ؛ شناخت تحولات و بازیگران نوظهور بین المللی و توان انطباق پذیری با حوزه های جدید

و ویژگی های ملی یعنی : داشتن درک صحیح از جایگاه کشور در نظام متصلب نظام جهانی ؛  شناخت نقاط ضعف و شکنندگی اقتصاد ملی و میزان برد دیپلماسی اقتصادی ؛ شناخت مطلوبیت ها و مزیت های اقتصاد ملی و تدوین راهبرد های مؤثر فعال سازی آنها ؛ بکارگیری الگوهای رفتاری هدفمند و راهبردی در رهیافت دیپلماسی اقتصادی کشور ؛ و انعطاف و فاز بندی رفتار های راهبردی در حوزه دیپلماسی اقتصادی   پاسخ صحیح و دقیق بدهیم .

دکترعلیشیری با اشاره به الگوی اجماع واشنگتنی  طراحی شده از سوی بانک جهانی و خزانه داری آمریکا  گفت : دو گفتمان پیش روی این جریان وجود دارد نخست: گفتمان اقتصاد سیاسی یعنی  توجه متمرکز و واگرا به نظم غیر قابل تغییر موجود و ساختار متصلب سلسله مراتبی و جریان های نابرابر مبادله کالا ، سرمایه و خدمات و دوم  :گفتمان توسعه اقتصادی  یعنی پذیرش همگرایی و ادغام در نظم تعریف شده در نظام اقتصاد جهانی با هدف بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان تعارضات سیاسی و ساختاری با نظام اقتصادی جهانی را حل کرد ؟ گفت : بموجب اسناد بالا دستی توجه به منابع درون گرا و برون گرا  با هدف تعامل بین درون گرایی و برون گرایی و استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی مهم است .

دکترعلیشیری با اشاره به محدویت ها و چالش های کارکردی و نیز مزیت ها و ظرفیت های عملیاتی  اقتصاد کشور گفت : الگوی عمومی و طراحی عام  برای دیپلماسی دفاع اقتصادی باید شامل : الگوهای واکنش سریع و فعال در برابر بحران های مالی و اقتصادی و جنگ اقتصادی ؛ بالا بردن قدرت تطابق پذیری نهاد ها و کارگزاران اقتصادی با شرایط شکننده ؛ مقابله با تغییر و تبدیل معضلات سیاسی ، اقتصادی و منطقه ای به چالش های راهبردی برای نظام ؛ تبیین مرزهای گفتمان واگرایی اقتصاد سیاسی و گفتمان همگرایی در توسعه اقتصادی

و همچنین تبیین مرزها و حدود تعارض های ساختاری درنظام اقتصاد جهانی و سطوح همزیستی مسالمت آمیز باشد.

رئیس میز اقتصاد مقاومتی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی تمرکز و توجه قانونی به حوزه های  کسب و کار؛ آزادی تجارت خارجی و چابک سازی  دولت ؛  حقوق مالکیت ؛ نظام حل و فصل اختلافات  ؛ مقابله با فساد ؛ مقررات زدایی همه جانبه ؛و  نظام پولی و مالی منسجم و یکپارچه را از ملزومات الگوهای عملیاتی و برنامه ای دانست و گفت: در حوزه بین المللی نیز نگاه به شرق و جریانات تغییر وضعیت هژمونیک در لایه های قدرت در نظام جهانی ؛ توجه به سازمان های بین المللی – منطقه ای نظیر بریکس ، شانگهای ، اکو ، بانک توسعه آسیایی ، بانک توسعه زیربنایی آسیایی ، نهادهای وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی  وطراحی سازمان نوین همکاری اقتصادی منطقه ای با شرکای جدی اقتصاد های مکمل و گرفتن ابتکار عمل در طراحی و مدیریت آنها  از ضرورتهای الگوهای عملیاتی و برنامه ای است .

برای نمایش گالری تصاویر همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی کلیک کنید"

 

افزودن دیدگاه جدید

1 + 7 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.