دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار می کند

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار می کند

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار می کند:

همایش: آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت

زمان همایش 26 مهر ماه 1396 از ساعت 8 تا 16

محور ها:

طراحی و استقرار نظام آینده پژوهی در نیروهای مسلح

بررسی چالش های اجرایی فعالیت های آینده پژوهی در نیروهای مسلح

تصویر پردازی از آینده های شکوهمند و اقتدار آفرین دفاعی

ایجاد و تقویت شبکه آینده پژوهان دفاعی

معرفی جایزه آینده پژوهی دفاعی

تهران انتهای اتوبان شهید بابایی،دانشگاه و پژوهشگان عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

افزودن دیدگاه جدید

5 + 1 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.