خبرنامه تحلیلی شماره سیزدهم(پیش بینی روندهای جهانی ۲۰۱۶)

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

خبرنامه تحلیلی شماره سیزدهم(پیش بینی روندهای جهانی ۲۰۱۶)

تاریخی که اغلب برای ما نقل می شود را طرف های پیروز نوشته اند. افراد و دولت های مدرن فراورده های موفقیت هستند و از این رو تاریخ نویسان ریشه های عظمت و شکوه آنان را در صفحات تاریخ جستجو می کنند. فاتحان این امر را ساده می کنند: آنان از خود اسناد بزرگ به جا می گذارند و یادگارهای ملت های شکست خورده را غارت  می کنند. اگر تاریخ را بازنده ها می نوشتند به چه شکل بود؟ در آن صورت شباهت زیادی به تاریخی که که دولت اسلامی در حال نوشتن آن است پیدا می کرد. تاریخ اسلامی در بر گرینده مقدار زیادی از پیروز ها ست.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

توضیح عکس: 
خبرنامه تحلیلی شماره سیزدهم(پیش بینی روندهای جهانی ۲۰۱۶)

افزودن دیدگاه جدید

3 + 3 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.