XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی

به منظور کسب مدارک و شواهد قابل اعتماد و معتبرتری از سط هوش، ویژگی های شخصیتی توانایی ها، استعدادها و یافته های بدست آمده ازمصاحبه، از آزمون های گزینهش استفاده می شود. همانگونه که در زیر شرح داده شد، این بخش عمدتا مربوط به ازمون های روانشناختی هوش با شخصیت می باشد، ولی آن اشاره ای نیز به ازمون هایاصلی توانایی و غیره کاه بتوان از آن استفاده کرد را دارد

برای مشاهده ترجمه کتاب مدیریت منابع انسانی  کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

16 + 1 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.