XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ترجمه کتاب روششناسي مدیریت راهبردی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

ترجمه کتاب روششناسي مدیریت راهبردی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

ترجمه کتاب روششناسي مدیریت راهبردی

پیشگفتار

این کتاب به منظور  مدیریت و تسهیل حرفه برنامه ریزی تجاری - برای جامعه متخصصان مدیریت، که فرایند هایی را برای انتخاب اهداف تجاری و مشارکت ، توسعه راهبردها و برنامه های تجاری و نیز تسهیل اجرای راهبردها برنامه ریزی می کنند- نوشته شده است. تقریبا هر تجارت مهم در آمریکا یک طرح رسمی از تجارت را عملیاتی می کنند. در هر کار تجاری حداقل یک مدیر، مسئول نظارت بر روندهای برنامه ریزی شرکت می باشد. این کتاب قصد دارد یک منبع روش شناختی راهنما برای مدیران باشد.

برای نمایش ترجمه کتاب روش شناسی مدیریت راهبردی کلیک کنید

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

4 + 4 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.