XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اصول و شیوه هاي مدیریت عمومی | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اصول و شیوه هاي مدیریت عمومی

توجه: 
درج نقطه نظرات رسانه های خارجی و داخلی بیانگر نظرات یا رویکردهای مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی نمی باشد

اصول و شیوه هاي مدیریت عمومی

به طور گسترده مدیریت عمومی میتواند به عنوان توسعه,پیاده سازي و مطالعه شاخه هاي سیاست دولت، توصیف شود. پیگیري مصلحت عمومی با افزایش جامعه مدنی، حصول اطمینان از اجراي خوب، عادلانه، و خدمات عمومی موثر , برخی از اهداف این زمینه هستند. مدیریت عمومی توسط کارکنان دولت که در ادارات دولتی و سازمان ها کار میکنند، در تمام سطوح دولتی و طیف گسترده اي از وظایف انجام میشوند.مدیریت عمومی داده ها را جمع آوري و بررسی(به صورت آماري)، نظارت بر بودجه، پیش نویس کردن قانون، توسعه سیاست ها و تا حد زیادي فعالیت هاي قانونی دولتی را اجرا میکند. مدیریت عمومی در بسیاري از نقش ها خدمت میکند اعم از: مواضع خدمت به مردم در "خط مقدم" (به عنوان مثال، افسران صلح، آزادي مشروط افسران، نگهبانان مرزي)، دولت(حسابرسان)، تحلیلگران و مدیران و مدیران اجرایی شعبات و سازمان هاي دولتی. هم چنین مدیریت عمومی یک رشته دانشگاهی است. در مقایسه با رشته هاي مرتبط مانند علوم سیاسی، مدیریت عمومی نسبتا جدید و در قرن 19 ظهور پیدا کرده است. خصوصیت چند رشته اي آن، از نظریات و مفاهیم علوم سیاسی، اقتصادي، جامعه شناسی، حقوق اداري، علوم رفتاري، مدیریت و طیف وسیعی از زمینه هاي مرتبط گرفته شده است.

برای مشاهده کتاب ترجمه اصول و شیوه های مدیریت عمومی کلیک کنید

 

دسته بندی: 

افزودن دیدگاه جدید

2 + 4 =
این سوال ساده ریاضی را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. مثال: برای 4+8 عدد 12 را وارد کنید.