همایش معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی در افق چشم انداز 1404

شورای سیاست گذاری

               رئیس شورا

               جانشین

               رئیس کمیته علمی

               اعضای اصلی

               دبیر همایش

               مدعوین

کمیته علمی

               رئیس کمیته

               دبیر کمیته علمی

               اعضای کمیته علمی

               کمیسیون های تخصصی

 

کمیته اجرایی

اطلاع رسانی