گزارش برگزاری نشست هم اندیشی " ضرورت شبکه های اجتماعی و خدمت سربازی با موضوع خدمت نظام وظیفه "