XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX گزارش برگزاری نشست هم اندیشی " ضرورت شبکه های اجتماعی و خدمت سربازی با موضوع خدمت نظام وظیفه " | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

گزارش برگزاری نشست هم اندیشی " ضرورت شبکه های اجتماعی و خدمت سربازی با موضوع خدمت نظام وظیفه "