XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX گزارش برگزاری نشست هم اندیشی " الگوی تعالی معنویت محور فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح" | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

گزارش برگزاری نشست هم اندیشی " الگوی تعالی معنویت محور فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح"