چشم انداز 2030 عربستان سعودی

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon چشم انداز 2030 عربستان سعودی176.12 KB1395/05/31 - 9:29

گزارشی که عربستان ارائه داده است شبیه به همان ناشی­گری است که مکرراً در منطقة غرب آسیا و مخصوصاً در محوریت کشورهای عربی شاهد آن هستیم. این اشتباه را در سطح گسترده اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی انجام داد، که نتیجه­اش به فروپاشی شوروی ختم شد. در اوایل دهة1970 شاه مخلوع در ایران انجام داد، باز هم همین اتفاق افتاد. زیرا عربستان روشی که در این گزارش درپیش گرفته است، کپی­برداری از روش مکنزی است که در سه چهار دهة قبل در برخی کشورهای اروپایی تست شده است. اینکه بستة جسورانه توسط شاهزادگان سعودی از هرگونه پیش­زمینه­های توسعه­یافتگی بومی محروم هستند، نقض غرضی است نسبت به ارائة این اسناد.

این سند کپی­برداری از روش مکنزی (شرکت مشاورة اقتصادی مبتنی­بر نئولیبرال) است. پسر ملک سلمان با این شرکت ارتباط اقتصادی بسیار تنگاتنگی دارد. نتیجة رایزنی 8 ماهه با این شرکت منجر به صدور سند2030 در عربستان سعودی شد.