چالش هاي بهكارگيري بهينۀ سربازان دانش آموخته دانشگاهها در نيروهاي مسلح

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
چالش هاي بهكارگيري بهينۀ سربازان دانش آموخته
دانشگاهها در نيروهاي مسلح
ارائه کننده: سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی
سال چهاردهم، شماره 31، شماره مسلسل 385، خردادماه 1395