XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX چالش‌های مدیریت دانش در سطح نیروهای مسلح | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

چالش‌های مدیریت دانش در سطح نیروهای مسلح

در این نشست آقای ابوالقاسم شعبانی مطالب را درخصوص محورهای ارائه نمودند:

  1. چالش‌های قابل توجه در نیروهای مسلح و اولویت‌ها در سطوح مختلف
  2. ماتریس چالش‌های نیروهای مسلح در سه سطح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی
  3. معرفی نقشه راهبرد مدیریت دفاعی
  4. هدف راهبردی دانشی دفاعی
  5. دیدگاه سیستمی کتاب دفاعی و مدل‌های مفهومی مربوط به آن با نگرش عمل‌گرا
  6. نقشه دانشی نیروهای مسلح با بیان وظایف نقش‌آفرینان و فرآیندهای مربوط