هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهره وری سرمایه های انسانی در سازمانها

گزارش میز تخصصی گروه مديريت راهبردي و منابع انسانی 
هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهره وری سرمایه های
انسانی در سازمانها
ارائه کننده: دکتر داوود فريدپور
سال چهاردهم، شماره 40، شماره مسلسل 490 ، خردادماه 1395