نگرشي بر تعالي فرماندهان و مديران نیروهای مسلح از ديدگاه قرآن کريم

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
نگرشي بر تعالي فرماندهان و مديران نیروهای مسلح
از ديدگاه قرآن کريم
ارائه کننده: سرهنگ پاسدار دکتر اکبر نوري
سال چهاردهم، شماره 25، شماره مسلسل 379، خردادماه 1395