XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نمای راهبردی شماره 344 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نمای راهبردی شماره 344

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon نگاهی کاربردی به نظام توسعة آموزش 682.87 KB1395/09/11 - 10:28

گسارش نشست هم انديشي- گروه هديريت راهبردي و هنابع انساني 
نگاهی کاربردی به نظام توسعة آموزش 

امیر سرتیپ دوم بازنشسته مرحوم عزت ا..عباسی
امیر سرتیپ دوم بازنشسته علی اکبر شوقی

نمای راهبردی شماره 344ارائه کننده:
نگاهی کاربردی به نظام توسعة آموزش امیر سرتیپ دوم بازنشسته مرحوم عزت ا..عباسی
امیر سرتیپ دوم بازنشسته علی اکبر شوقی