XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نمای راهبردی شماره 342 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نمای راهبردی شماره 342

گزارش نشست راهبردي - گروه مديريت راهبردي و منابع انساني 
سیاست های کلی علن و فناوری ابلاغیفرهاندهی هعظن کل قوا و اجرایی سازی آن در نظام آهوزشی نیروهای هسلح
دکتر محمد حسین قزل اياغ

نمای راهبردی شماره 342ارائه کننده:
سیاست های کلی علن و فناوری ابلاغیفرهاندهی هعظن کل قوا و اجرایی سازی آن در نظام آهوزشی نیروهای هسلحدکتر محمد حسین قزل اياغ