XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نمای راهبردی شماره 300 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نمای راهبردی شماره 300

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon نقش مهندسي ارزش در بهره وري منابع انساني نیروهاي مسلح 773.8 KB1395/09/11 - 10:19

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
نقش مهندسي ارزش در بهره وري منابع انساني نیروهاي مسلح
ارائه کننده: دکتر ابراهیم شیرعلی نیا

نمای راهبردی شماره 300ارائه کننده:
نقش مهندسي ارزش در بهره وري منابع انساني نیروهاي مسلح دکتر ابراهیم شیرعلی نیا