XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نمای راهبردی شماره 292 | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نمای راهبردی شماره 292

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فرهنگ و پیوست فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری742.97 KB1395/09/11 - 10:18

گزارش نشست هم اندیشی – گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
فرهنگ و پیوست فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری
ارائه کننده: دکتر حسن بنیانیان

نمای راهبردی شماره 292ارائه کننده:
فرهنگ و پیوست فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبریدکتر حسن بنیانیان