نقش مدیریت جهادی در شرایط پس از تحریم

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon نقش مدیریت جهادی در شرایط پس از تحریم554.02 KB1396/04/28 - 8:36

گزارش نشست هم اندیشی  گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
نقش مدیریت جهادی در شرایط پس از تحریم
ارائه کننده: دکتر احسان خاندوزي
سال چهاردهم، شماره 89، شماره مسلسل 443، شهریورماه 1395