XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نقش رژیم صهیونیستی در چشم انداز سوریه و نظم منطقه ای | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

نقش رژیم صهیونیستی در چشم انداز سوریه و نظم منطقه ای

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon نقش رژیم صهیونیستی در چشم انداز سوریه و نظم منطقه ای131.19 KB1395/08/29 - 11:39

نقش رژیم صهیونیستی در جنگ سوریه ارتباط مستقیمی با نظم منطقه ای مطلوب این رژیم دارد. در واقع، رژیم صهیونیستی پرونده سوریه را در چارچوب سناریوهای کلان تر منطقه ای دنبال می کند و برای آن اهمیت قائل است. این امر بدین معنی است که رژیم صهیونیستی ناظر بر نگرانی های امنیتی محیطی و نزدیک کاملا متمایز از دیگر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در سوریه کنشگری می کند. 

بنابراین مجموعه تحرکات و اقدامات رژیم صهیونیستی در حوزه های سیاسی، امنیتی و نظامی در حال حاضر ناظر بر تداوم نا امنی و جنگ فرسایشی در سوریه است که در نهایت منجر به گسترش عمق استراتژیک سرزمینی این رژیم و تضعیف محور مقاومت گردد. لازمه این مساله تاکید بر عدم یکپارچگی سوریه و دنبال کردن آن از سوی رژیم صهیونیستی می باشد.