نامه دفاع شماره 41

نوع نشریه: 
پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon نامه دفاع شماره 4129.21 MB1395/07/24 - 9:41

 

 

نامه دفاع شماره 41ارائه کننده:
سرتیپ پاسدار دکتر سید علی حسینی تاش
دکتر عباس علی آبادی
دکتر احسان خاندوزی
دکتر حسین بابایی مجرد
دکتر سید رضا حجازی و دکتر محمد جمال رزاقی