معرفی تجربیات مدیریت جهادی شرکت صا ایران (با تأکید بر دوران دفاع مقدس)

گزارش نشست هم-اندیشی  گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
معرفی تجربیات مدیریت جهادی شرکت صا ایران
(با تأکید بر دوران دفاع مقدس)
ارائه کننده : دکتر محمدجمال رازقی
سال چهاردهم، شماره 80، شماره مسلسل 434، شهریورماه 1395