معرفی الگوی مدیریت جهادی (مبتنی بر فعالیت های سردار شهید حسن طهرانی مقدم در صنایع موشکی)

گزارش نشست هم-اندیشی  گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
معرفی الگوی مدیریت جهادی
(مبتنی بر فعالیت های سردار شهید حسن طهرانی مقدم در صنایع موشکی)
ارائه کننده: دکتر سیدرضا حجازي
سال چهاردهم، شماره 70، شماره مسلسل 424، شهریورماه 1395