مدیریت جهادی در صنعت برق کشور

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon مدیریت جهادی در صنعت برق کشور420.19 KB1396/04/28 - 8:29

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
مدیریت جهادی در صنعت برق کشور
ارائه کننده: دکتر عباس علیآبادي
سال چهاردهم، شماره 81، شماره مسلسل 435، شهریورماه 1395