مدیریت جهادی

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon مدیریت جهادی3.63 MB1396/04/28 - 7:58

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
مدیریت جهادی
ارائه کننده: سرتیپ پاسدار دکتر سیدعلی حسینی تاش
سال چهاردهم، شماره 9، شماره مسلسل 363 ، اردیبهشت ماه 1395