فصلنامه شماره 55

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon فصلامه شماره 555.33 MB1395/09/06 - 11:33

 

 

عناوین این شمارهارائه کننده:
معرفي راهبردهايي براي ارتقاي اثربخشي و کارآمدي بسيج دانشجويي محمدرضا مرداني ، سيدمحمد حسين‌زاده حجازي
سازوکارهاي مناسب براي ارتقاي روحيه و انگيزة کارکنان نيروهاي مسلح حسين شکوهي
تدوين راهبردهاي كلان جنگ ترکيبيفتح الله كلانتري
بررسي ظرفيت‌هاي ژئوپليتيکي سواحل مکران و نقش آن در امنيت پايدار منطقة جنوب شرقرضا جهان‌تيغ ، عبدالرضا فرجي‌راد ، حبيب‌الله سياري و رحيم سرور
ارائة راهبردهاي آمايش منطقه‌اي سواحل مکران ج.ا.ايران با رويکرد توسعه و امنيت پايدارعباس علي‌پور ، سيدمصطفي هاشمي ، سيدحسين حسيني
شناسايي شايستگي‌هاي عمومي مؤثر بر ارتقاي ‌ظرفيت جذب ‌دانش فناورانه در صنايع پيشرفتة دفاعي ج.ا.ايران؛ مطالعة موردي: صنعت فضاييمهدي محمدي ، منوچهر منطقي ، مهدي الياسي ، عليرضا صابرفرد ، علي‌اصغر سعدآبادي