فرهنگ از ديدگاه امام خامنه ای و جايگاه راهبردی آن در نیروهای مسلح

گزارش نشست هم-اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی
فرهنگ از ديدگاه امام خامنه ای و جايگاه
راهبردی آن در نیروهای مسلح
ارائهکننده: دکتر مهدي محمديزاده
سال چهاردهم، شمار 10، شماره مسلسل 364، اردیبهشتماه 1395