XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال روسیه | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال روسیه

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال روسیه 133.99 KB1395/09/09 - 9:28

در طول تاریخ در روابط ایران و روسیه فراز و نشیب های زیادی وجودداشته که البته اغلب کفه تراوز به نفع روس ها و به ضرر ایرانی ها بوده است. به عبارت دیگر، روس ها همواره از موضع قدرت و بالادستی به روابط با ایران می نگریستند. اما شرایط کنونی جهان و منطقه نوع دیگر از روابط بین ایران و روسیه را رقم زده و می توان گفت از حالت رابطه یکطرفه و قدرتمندانه روسیه به رابطه دوطرفه ویاحتی به سمت یک رابطه استراتژیک حرکت می نماید.