XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX جنگ های نیابتی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی داعش | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

جنگ های نیابتی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی داعش

تحولات کشورهای عربی غرب آسیا و شمال آفریقا که نتیجه آن، انحرافی بود که حامیان ساختار قبلی در این رویدادها پدید آوردند، داعش یک پیامد آن بود تا بیداری اسلامی را از مقصود نهایی خود که پایان دیکتاتوری های سرسپرده غرب بود به انحراف برده و کل منطقه غرب آسیا را درگیر خشونت سازمان یافته جدیدی بکند. این گروه تروریستی وضعیت امنیت جمهوری اسلامی ایران را در مرزهای جغرافیایی و سیاسی خود به عنوان امنیت سنتی و در مغز و قلب مردم به عنوان امنیت نرم با تهدید مواجه کرده است. ناامنی در کشورهای همسایه خواه ناخواه بر ایران نیز تاثیر می گذارد. این شرایط نا امن کننده زمانی برجسته تر می شود که بدانیم از یک سو محور منطقه ای عربستان، ترکیه، اسرائیل و قطر و از سوی دیگر محور فرامنطقه ای آمریکا از این گروه حمایت می کنند و سعی دارند با فرسایشی کردن اقدامات خشونت آمیز داعش، نقش آفرینی خود را در منطقه برجسته تر سازند.