XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX تهدیدات و فرصت های دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی در حوزه ژئواکونومی دریای خزر | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

تهدیدات و فرصت های دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی در حوزه ژئواکونومی دریای خزر

نتایج پژوهش نیز بیان می دارد منطقه ی خزر یکی از آن مناطقی است که بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک آن افزوده گردیده است.در واقع منطقه خزر به عنوان حـلقه اتـصال‌ آسـيا‌ به اروپا و آسياي شمالي به جنوبي پس از جنگ سرد از يک موقعيت ژئوپلتيک و ژئواکونوميک حساس برخوردار شد. فروپاشي کمونيسم در شوروي و ظـهور ‌ ‌چـهار جمهوري جديد در حاشيه درياي‌ خزر‌ از يک سو و بين المللي شدن اهميت منابع غني هيدروکربني نـهفته در اين دريا از عمليات اکتشاف و حفاري گرفته تا چگونگي انتقال آن به بازارهاي مصرف از سويي ديگر‌ به‌ يکباره‌ اين منطقه از منزلت سـياسي‌، اقتصادي‌ و امنيتي‌ ويژه اي برخوردار شد.