XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX تحلیل راهبردی مسأله ملی در ایران و چالش¬های پیش¬رو | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

تحلیل راهبردی مسأله ملی در ایران و چالش¬های پیش¬رو

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon تحلیل راهبردی مسأله ملی در ایران و چالش های پیش رو54.46 KB1395/03/18 - 8:33

مسأله ملی مهم ­ترین عنصر در شناخت قدرت ملی کشور است. به موازات کاهش اهمیت مرزها در فرآیند جهانی شدن مسأله ملی پررنگ شده است. این موضوع همانند شمشیر دولبه است که در صورت حل آن قدرت ملی کشور افزایش و عدم حل آن به چالشی ملی بدل می شود. اما حل این چالش در ایران تابع سه عنصر نظام بین الملل و فرآیند جهانی شدن (جهان بومی شدن)، ساختار نظام سیاسی و طیف نخبگان و حاملان اندیشه های مدرن است. با گذشت زمان به نظر می رسد نقش عنصر نظام بین ­الملل و جهانی شدن در میان عناصر سه­گانه بالا پررنگ تر شده است. لذا برای حل این مسأله بایستی تلاش کنیم مولفه های متأثر از جهانی شدن را حل کنیم. درنتیجه می توان گفت که قدرت نرم ج.ا.ایران در سطح منطقه ای و جهانی با حل مسأله ملی در داخل پیوند خورده است.