XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX تحلیل راهبردی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریکسیت)؛ علل، سناریوها و آثار امنیتی آن بر ج.ا.ایران | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

تحلیل راهبردی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریکسیت)؛ علل، سناریوها و آثار امنیتی آن بر ج.ا.ایران

رأی مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا (بریکسیت) یکی از مهم­ترین وقایع چند سال اخیر به شمار می­رود که می­تواند آثار راهبردی متعددی را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و ... در سطح جهانی و منطقه­ای برجای بگذارد. گفتنی است که بریکسیت در عین حال که زاینده تحولات پسینی است می­تواند زاییده تحولات پیشینی نیز باشد. بنابراین توجه به هر دو جنبه مسأله حائز اهمیت است. در این گزارش ابتدا به علل داخلی، نهادی و منطقه­ای بریکسیت و سپس سناریوهای پیش­رو با توجه به شاخص­های موجود پرداخته شد. در بخش بعدی تأثیرات بریکسیت بر محیط امنیتی ج.ا.ایران در قالب سه سناریوی محتمل (اصلاحات نهادی، واگرایی بیشتر، همگرایی بیشتر) مورد مداقه قرار گرفته و درنهایت فرصت­ها و چالش­های آن برای ج.ا.ایران موردتوجه قرار گرفت. به نظر می­رسد که اتحادیه اروپایی همگراتر و یا حتی با اصلاحات نهادی اندک که دارای انگاره­های چندجانبه­گرایانه باشد بهتر تأمین کننده امنیت ملی ج.ا.ایران است.