بررسی چالشهای نظام پرداخت در نیروهای مسلح

پیوستاندازهزمان ارسال
PDF icon بررسی چالشهای نظام پرداخت در نیروهای مسلح693.68 KB1396/04/28 - 8:40

گزارش نشست هم اندیشی گروه مدیریت راهبردي و منابع انسانی 
بررسی چالشهای نظام پرداخت در نیروهای مسلح
ارائه کننده: سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد دهقان نیري
سال چهاردهم، شماره 95، شماره مسلسل 449، شهریورهاه 1395