XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX بررسی تطبیقی توانمندسازی بازنشستگان در جهان و ایران با تاکید بر نیروهای مسلح | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

بررسی تطبیقی توانمندسازی بازنشستگان در جهان و ایران با تاکید بر نیروهای مسلح

در این نشست آقایان جناب سرهنگ مهندس مسعود حشمتی‌پور و جناب آقای حسن گل‌سفید علوی مطالب را درخصوص محورهای ارائه نمودند:

  1. مبانی توانمندسازی از منظر قرآن‌کریم، روایات، احادیث، قوانین، تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری
  2. رویکرد جهانی درخصوص توانمندسازی بازنشستگان و نتایج مطالبات سازمان بین‌المللی کار(ILO)
  3. مفاهیم توانمنمدسازی و ابعاد پنجگانه آن
  4. تعاریف توانمندسازی
  5. ضرورت‌های پرداختن به توانمندسازی و عوامل موثر در آن
  6. موانع توانمندسازی بازنشستگان
  7. وضعیت موجود توانمندسازی در نیروهای مسلح