XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX برآورد اقدام نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی علیه گروه های مقاومت | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

برآورد اقدام نظامی احتمالی رژیم صهیونیستی علیه گروه های مقاومت

   کارشناسان معتقدند شرایط داخلی و خارجی رژیم صهیونیستی در حال حاضر به گونه ای است که فرصت های این رژیم برای غلبه بر تنگناهای امنیتی و در عین حال افزایش فشار به محور مقاومت روند تصاعدی یافته است. از این رو، بعید است سران صهیونیستی در چارچوب یک محاسبه عقلانی دست به اقدام نظامی جدی که منجر به از دست رفتن این فرصت ها گردد، بزنند. در مقابل، برخی معتقدند رژیم صهیونیستی از درون تحولات کنونی منطقه فرصت ها و مخاطراتی را به طور همزمان برای خود می بیند که جمع جبری آن زمینه های اقدام نظامی احتمالی از سوی این رژیم علیه گروه های مقاومت را بیشتر می کند.