XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX اکتشاف حوزه های جدید انرژی در منطقه تحت اشغال رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشورهای منطقه | مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

اکتشاف حوزه های جدید انرژی در منطقه تحت اشغال رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشورهای منطقه

هرچند ذخایر گازی رژیم صهیونیستی از ذخایر ایران و روسیه بسیار کم­تر است اما به هر حال این میزان گاز، وضعیت انرژی و اقتصاد این رژیم را به شدت بهبود خواهد بخشید و رژیم صهیونیستی مانند گذشته کشور وارد کننده گاز نخواهد بود بلکه به کشوری مستقل تبدیل خواهد شد و همچنین می­تواند به عنوان صادر کننده انرژی مطرح شود. عدم وابستگی یک کشور به دیگران امنیت آن کشور را تأمین نموده و رژیم صهیونیستی قدرت بیشتری در منطقه خواهد داشت.