همایش تخصصی "الگوها، تکنیک ها و شاخص های بهره وری و کاربرد آن در بخش دفاع" برگزار شد.