همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی"