همایش تخصصی "اقتصاد دفاع، دفاع اقتصادی و اقتصاد مقاومتی"