نشست تخصصی « مدیریت جهادی: مفاهیم، مبانی، روش ها، نظریه ها و الگوها» برگزار شد