جلسه دوم کمیته علمی همایش ملی بهره وری در بخش دفاع برگزار شد.